Želim znati sve

Linearna funkcija

Pin
Send
Share
Send


Pojam o funkcija Ima razne namjene. Ovom prilikom ćemo se usredotočiti na matematička funkcija : the odnos koja se uspostavlja između dva skupa, kroz koji je svakom elementu prvog skupa dodijeljen samo jedan element drugog skupa, ili nijedan.

S ovim jasnim možemo poboljšati ideju linearna funkcija , To se naziva matematička funkcija sastavljen od varijable prvog razreda , Treba napomenuti da je varijabla veličine koju svaka od mogućih vrijednosti može u okviru određenog skupa usvojiti.

Linearne funkcije predstavljene su sa a ravna linija u Kartezijanska ravnina , Važno je imati na umu da je ono što funkcije rade, ukratko, izraziti a odnos između varijabli , biti u mogućnosti razviti matematičke modele koji predstavljaju ovu vezu.

Poziva se početni skup ili skup domena , dok se skup dolaska ili konačni set zove codominio , neovisne varijable oni su dio domena ; ovisne varijable , kodomaina. Kad jednake varijacije ovisne varijable odgovaraju jednakim promjenama neovisne varijable, odnosićemo se na linearnu funkciju.

Y = X + 2 to je primjer linearne funkcije. Pretpostavimo da u domeni imamo vrijednosti 2 , 5 i 7 , Ako funkcija to pokazuje i jednak je X + 2 , u kodomenu ćemo pronaći vrijednosti 4 , 7 i 9 :

X + 2 = Y
2 + 2 = 4
5 + 2 = 7
7 + 2 = 9

Dovođenjem ove linearne funkcije na a grafički u kartezijanskim koordinatama naći ćemo a rastuća ravna linija : kao vrijednosti X , vrijednosti i .

Koncept linearne funkcije nalazi se u polju analitička geometrija i u elementarna algebra , Prva je grana matematike koja se usredotočuje na proučavanje figura i njihovih različitih svojstava, kao što su njihova područja, kutovi nagiba, udaljenosti, sjecišta, volumeni i točke dijeljenja, među mnogim drugim značajkama. Ukratko, možemo reći da je vrlo duboka vizija geometrijskih likova znati sve njihove podaci u detalje

S druge strane, imamo elementarnu algebru, gdje su oni temeljni pojmovi algebre, grane matematike koja se usredotočuje na strukture apstrakt i kombinacija njegovih elemenata prema određenim pravilima. Za aritmetike se odvijaju samo elementarne operacije između brojeva, poput zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja; Algebra dodaje simbole koji označavaju brojeve, tzv varijable, i na taj način otvara vrata beskrajnim mogućnostima.

Sama linearna funkcija a polinomna funkcija , odnos koji svakoj jedinici varijable dodjeljuje jedinstvenu vrijednost, a koji se sastoji od polinoma, zbroja ili oduzimanja konačne količine pojmova. Primjer polinomne funkcije je f (x) = os + b gdje sjekira i b su uvjeti polinom .

Kao što je spomenuto u prethodnom odlomku, linearna funkcija uvijek daje ravne linije na kartezijanskim osovinama; točnije, linije su ukošene, a to je karakteristika polinomnih funkcija prvog stupnja. Imamo još tri stupnja: the 0 , gdje je stalna funkcija , koji uvijek stvara linije paralelne ili vodoravne osi x; 2 s kvadratna funkcija , koji se nakon crtanja generira parabole ; 3 , na koji kubična funkcija , koja je iscrtana u obliku kubičnih krivulja.

Povratak jednadžbi linearne funkcije f (x) = os + b , možemo to reći u i b prave su konstante i x varijabla stvaran. Konstanta u služi za određivanje nagiba koji će linija imati kad se crta (njegova) u toku) dok b označava točku na kojoj su presječeni pravac i os i .

Pin
Send
Share
Send